شرح

چه بسا مردان و زنان صالحی كه بهشت به دیدار و لذت هم سخنی آنها مشتاق است، چنانكه آنها به دیدن بهشت مشتاق‌اند. و برای هر یكی ایشان با رب‌شان رازها و سخن‌هایی بوده كه جز او كسی دیگری را بدان آگاه نكردند... و چه بسا چشم‌هایی كه در دنیا از ترس اینكه مبادا از نظر كردن بسوی رب‌شان محروم شوند گریستند، و چه بسا چشم‌هایي از روی شرم و حیا از مراقبت او اشك ریخته‌اند، و جگرها بخاطر اشتیاق دیدار او پاره گردیده‌اند.

نظر شما برای ما مهم است