سوره‌ی کهف همراه با ترجمه‌ی صوتی

شرح

ترجمه‌ی صوتی سور‌ه‌ی کهف، این کار جزئی از مشروع نور علی نور کانال فضایی نور می باشد.

نظر شما برای ما مهم است