سوره‌ی کهف همراه با ترجمه‌ی صوتی

شرح

ترجمه‌ی صوتی سور‌ه‌ی کهف، این کار جزئی از مشروع نور علی نور کانال فضایی نور می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه