خطر شرک و مخالفت با لااله الاالله

نظر شما برای ما مهم است