چگونه قرآن را تفسیر کنیم به همراه تفسیر سورۀ فاتحه

شرح

خداوند جل جلاله آخرین کتابش را با بزرگترین سوره اش آغاز کرد، آری آن را با سوره فاتحه آغاز نمود، سوره ای که با وجود حجم کوچکش دارای پر محتواترین متن و گیراترین سخن است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه