شرح

کتابي که در دست مطالعه داريد ترجمه کتابي به نام "ارکب معنا" تاليف استاد بزرگوار دکتر محمد بن عبد الرحمن العريفي است در اين کتاب داستانهاي واقعي از زندگي کساني که از وادي شرک و بدعت و گمراهي به کشتي توحيد و نجات و يکتاپرستي سوار شدند را مي خوانيد

نظر شما برای ما مهم است