شرح

انكار از وجود خداوند و از تمام غيبيات، وقول نمودن به اينكه أساس تمام أشياء ماده است و دوری از فرامین الهی از امراض غطرناکی است که بشریت به آن مبتلا شده است

نظر شما برای ما مهم است