عمر بن خطاب رضی الله عنه - بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه دوم

شرح

کتابي که در دست داريد، به تحليل وقايع زندگي عمر بن خطاب رضى الله عنه و شخصيت و دورانش مي پردازد. فضل نگارش اين کتاب به خداوند عزوجل و سپس به آن دسته از علما و داعياني بر مي گردد که مرا به ادامه ي بررسي سيرت خلفاي راشدين تشويق نمودند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه