پیامبران و رسالت الهی

شرح

از آنجا كه دو موضوع «پيامبران و رسالت الهي» ارتباط بسيار تنگاتنگي با هم دارند، تصميم به تأليف اين دو اصل را در يك جلد نمودم ، و به علّت همين ارتباط و تداخل، بخش اوّل كه در مورد «پيامبران» مي‏باشد طولاني است، و بخش دوّم را نیز كه مربوط به «رسالت‏هاي آسماني» است در برگرفته، زيرا بحث «پيامبران» بسياري از مباحث «رسالت»را هم در ضمن خود دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: