گفتاری پیرامون قضا و قدر

شرح

ایمان به قدر یکی از اصولی است که دین اسلام فرد بدون اعتقاد بدان کامل نمی‌گردد، نصوصی که دال بر قدرت خدا هستند و پرده از این حقیقت برمی‌دارند و به ایمان آوردن به قضا و قدر دستور می‌دهند فراوانند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: