بنیان ایمان

شرح

منظومه عقاید اسلامی که ملزم به ایمان و اذعان بدانها هستیم، جزو امور غیبی بوده، و تنها راه دست یابی بدان نیز گزارش صادقانه پیام آوران الهی است

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است