توحید محور زندگی

شرح

اگر هدف و انگیزه‌ی بعثت آخرین پیام آسمانی را به‌ دقت مورد بحث و تحقیق قرار دهیم، یقین می یابیم که‌ محور آن توحید و یکتاپرستی است، بلکه‌ می‌فهمیم که‌ توحید و یکتاپرستی محور تمامی پیامهای آسمانی و همچنین محور حقیقی زندگی انسان می‌باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: