شرح

تلبيس ابليس شاهكاري است در روانشناسي اعتقاد و كردار و مجموعه تصاوير زنده اي است از بازيهاي نفس و هوي، كه هر كس با تأمل در آن مي تواند بسنجد تا چه اندازه دستخوش فريبهاي شيطاني است

نظر شما برای ما مهم است