بيان معانی قرآن کریم با زبان فارسی

ترجمه:

شرح

ترجمه‌ی معانی قرآن کریم با زبان فارسی.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

شرح مفصل

بيان معانی قرآن کریم با زبان فارسی

https://quranenc.com/fa/browse/persian_ih