شرح

كتابي كه پيش روي خوانندگان قرار دارد مجادله اي كلامي و عقيدتي يا مناظره ديني نيست كه يك مذهب ديني را اثبات نمايد يا از يك مكتب فكري مشخصي طرفداري كند و يا باورها و عقايد گروه و فرقه اي را ترديد نموده و آن را باطل قراردهد و كسي كه اين كتاب را از خلال اين ديدگاه مي خواند چيزي بدست نخواهد آورد

نظر شما برای ما مهم است