شرح

شيطان هميشه با وسوسه هايش در کمين انسان و در صدد تغيير فطرت انسان و در صدد کاشتن تخم کفر و بي ديني در قلبهابود. مبارزه مستمر انسان با شيطان و اين كشمكش تا قیامت ادامه خواهد داشت

نظر شما برای ما مهم است