توبه کنندگان - داستان توبه تعدادی از بانوان عصر حاضر

شرح

در اين رساله ي كوچك سرگذشت چند زن معاصر را مي‌خوانيد كه غرق در درياي معصيت و شهوت بوده اند، سپس به ياري پروردگار، سوار بركشتي توبه و استغفار گشته وخود را به ساحل نجات رسانيده‌اند را می خوانید

Download
نظر شما برای ما مهم است