شرح

اين كتاب، زنان را فرا مي‌خواند تا در سايه‌ي دين و در پرتو لطف الهي و نعمت‌هايي كه خداوند به آنان، عطا نموده، شاد و خوشبخت باشند؛ اين كتاب، لبخند اميد، نسيم آرزو و طلوع خورشيد شادي، براي هر آن كسي است كه غم و اندوه بر او سايه افكنده و دلش به تنگ آمده است

نظر شما برای ما مهم است