خطاهای خطرناک عقیدتی

شرح

آموختن عقیده که از مهمترین علوم اسلامی بشمار میرود برهمه پیروان آیین اسلام لازم وضروری است بویژه در عصری که ما قرار داریم

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است