بحث در باره غلاة [ فصل چهارم كتاب: راه نجات از شرِّ غلاة ]

شرح

بحث غلاةاز سلسله نشرات حقايق عريان در علل و عوامل انحطاط و ارتقاء مسلمانان مي باشد با مطالعة مختصري در تاريخ اديان به روشني معلوم مي‌شود كه بدترين آفتي كه حقايق ديني را در هر زمان تهديد مي‌كند مُبتلا شدن به آفت غلو و خرافات است و اين آفت از چند جهت و به چند علت متوجه هر دين حقي است.... اين كتاب توسط استاد بزرگوار حیدر علی قلمداران نوشته شده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه