شرح

دعوت، فنی است که دعوتگران صادق بخوبی از عهده آن برمی آیند، همانطور که ساختمان سازی و صنعت را بناها و صنعتگران ماهر می دانند. تمام هم و غم داعیان باید دعوت باشد و آنرا بدرستی به مردم برسانند؛ چرا که آنان، وارثان محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم بشمار می روند.

نظر شما برای ما مهم است