شرح

کتابچه‌اي که هم ‌اکنون تحت عنوان «ويژگي‌هاي يک دعوتگر» در پيش روي داريد موضوع اولين سخنراني نگارنده سطور است، و حاصل 10 سال تأمل و تدبر و مطالعه در فعاليتهاي دعوي مي‌باشد که در سايه تحقيق و تجربيات گذشته و نيز جهت آمادگي براي فعاليتهاي آتي در اين زمينه گردآوري شده است

نظر شما برای ما مهم است