شرح

این کتاب وصیتی است از استاد بزرگوار و عالم برجسته شیخ عایض القرنی یکی از علمای عربستان سعودی که در آن عامه مسلمانان و خانواده خود را وصیت نموده است

نظر شما برای ما مهم است