غایة الاختصار مشهور به ابوشجاع - فقه شافعی

شرح

اصل این کتاب «متن الغاية والتقريب» نام دارد و دهها شرح و حاشيه بر آن نوشته اند، به نام م‍ؤلف آن به كتاب ابوشجاع معروف شده است، و در مقبوليّت اين كتاب همين بس كه هر شافعي مذهبي نخستين كتابي كه در فقه شافعي مي خواند، همين كتاب ابوشجاع است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است