غایة الاختصار مشهور به ابوشجاع - فقه شافعی

شرح

اصل این کتاب «متن الغاية والتقريب» نام دارد و دهها شرح و حاشيه بر آن نوشته اند، به نام م‍ؤلف آن به كتاب ابوشجاع معروف شده است، و در مقبوليّت اين كتاب همين بس كه هر شافعي مذهبي نخستين كتابي كه در فقه شافعي مي خواند، همين كتاب ابوشجاع است.

Download
نظر شما برای ما مهم است