پناهگاه مؤمن (مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله)

شرح

مجموعه ای از ذکرها و دعاهای قرآنی و نبوی و اسماء و صفات الله است. این کتاب شامل دو فصل می باشد فصل اوّل: دعاهای قرآنی استخراج شده از قرآن کریم. و فصل دوم آن: أذکار و دعاهای نبوی صلی الله علیه و سلم است.

Download
نظر شما برای ما مهم است