پرتوی از وحی

شرح

مجموعه تفسيری از آیات قرآن کریم که مؤمن را، به‌سوی الله و امر به معروف و نهی از منکردعوت میکند و به ایمان او افزوده می افزاید، چرا که با ذکر الله، دل را آرام و استوار می‌گردد، وغم و اندوه را از سینه زدوده میشود، و مؤمن احساس امنیت می‌کند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه