دوری از فتنه کفر و تکفیر

شرح

به تصریح نویسنده، مقولۀ کفر و تکفیر در عصر حاضر، فتنۀ بزرگی است که جوانان اسلام را دچار سردرگمی و انحراف از آموزه‌های اصیل اسلامی کرده است؛ چنان که عامل بسیاری از درگیریها و مشکلات جهان اسلام به شمار می‌رود. او در این می‌کوشد تا با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و دیدگاه علمای جهان اسلام، این مقوله را به دقت بررسی کند و حقیقت مسئله را توضیح دهد. وی در آغاز مفهوم «کفر» و «ایمان» را توضیح می‌دهد و انواع آن را برمی‌شمارد؛ در بخش بعد، نظرِ علمای بزرگ جهان اسلام را دربارۀ تکفیر نقل می‌کند و شرایطی را تشریح می‌کند که تحققشان باعث خروج فرد از دایرۀ اسلام می‌گردد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه