ایمان به الله

شرح

این کتاب از آفریدگار عظیم و روزی دهنده‌ی کریم، کسی که هر چه می خواهد می‌کند و کریم و منت نهاننده و گشایش دهنده و داناست، سخن می گوید.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه