پنجاه سئوال و جوابِ علوم قرآنی

شرح

این کتاب مجموعه ای شامل پنجاه سئوال و جوابِ علوم قرآنی و تعالیم دینی می باشد که برای بیشتر شدن اطلاعات برادران و خواهران مسلمان تهیه شده که می شود از آن در مسابقات اسلامی هم استفاده نمود

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است