تبرک و انواع آن

شرح

گرچه تبرک مسئله ای عام تر و گسترده تر از توسل بوده و نیاز بیشتری به تبیین دارد. و همچنین نبود مطالبی مستقل در خصوص تبرک به زبان فارسی، شبیه به مباحث توسل،احساس می شد. و لذا سعی شده تا در این رساله، به بررسی بحث تبرک دراسلام و انواع جایز و ناجایز آن پرداخته شود.تا از حسنات آن بهره مند شویم و از سویی خود را از منکرات و شرک تبرک دور نماییم

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه