راه صالحان

نویسنده : خسرو روشن

شرح

نویسنده محترم در این کتاب سعی نموده‌که مطالب آن در عبارات ساده و روشن و مختصر باشد هم‌چنین خوانندگان محترم با برخی از آیات قرآن کریم و احادیث شریف و شریعت مقدس و پاک اسلام آشنا شوند و به آن عمل نمایند و بدین وسیله ما بندگان خدای سبحان خود را از معایب نفسانی پاک و روح و روان خود را تقویت کنیم و با اخلاق نیکو آراسته شویم تا خدای متعال ما را از زمره صالحان و پرهیزکاران قرار دهد و در آخرت از عذاب دردناک دوزخ نجات یافته و رضوان و بهشت خدای سبحان را بدست آورده باشیم

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: