طب القلوب - آسیب شناسی شخصیت انسان

شرح

این کتاب در واقع راهنمای نجات از مرگ معنوی می باشد و برای درمان بیماری های درونی مثل حسد و حقد و کینه می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه