بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده

نویسنده : علی صارمی

شرح

خبر واحد اصطلاحاً خبری است که تعداد راویان یا طرق روایت آن به تواتر نرسیده باشد به همین دلیل در مباحث سنت نزد برخی از اصولیین چنین خبری «مظنون الصدق» تلقی شده است. حجیت خبر واحد در اثبات عقاید محل خلاف است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه