شاگردان رسول در چشم آل او

شرح

در این کتاب دیدگاه آل را نسبت به صحابه و یاران پیامبر تبیین می کنند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است