شرح

اين كتاب مجموعه نفيسي از اندرزها و نصايح حکيمانه سعدي به همراه مفهوم کلي آنها در بوستان و گلستان مى باشد

نظر شما برای ما مهم است