تیر خلاص: جامعه شناسی شرک به روایت تصویر

شرح

برادر و خواهر عزیز! مي تواني خيلي راحت اين تحقيق را مطالعه کني و به بهشت برسي!اگر کسي خلاف آنرا با آيات قرآن و عقل و منطق براي تو ثابت کرد اين تحقيق را به سطل آشغال بينداز و اگر کسي پاسخ نداد که قطعا پاسخ نخواهد داد آنگاه عقل خودت را قاضي کن و بين بهشت و جهنم يکي را انتخاب کن و مطمئن باش در روز قيامت, آخوند نه تنها به داد تو نمي رسد بلکه خودش نيز دربه در به دنبال سوراخ مي گردد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: