تیر خلاص: جامعه شناسی شرک به روایت تصویر

شرح

برادر و خواهر عزیز! مي تواني خيلي راحت اين تحقيق را مطالعه کني و به بهشت برسي!اگر کسي خلاف آنرا با آيات قرآن و عقل و منطق براي تو ثابت کرد اين تحقيق را به سطل آشغال بينداز و اگر کسي پاسخ نداد که قطعا پاسخ نخواهد داد آنگاه عقل خودت را قاضي کن و بين بهشت و جهنم يکي را انتخاب کن و مطمئن باش در روز قيامت, آخوند نه تنها به داد تو نمي رسد بلکه خودش نيز دربه در به دنبال سوراخ مي گردد.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است