شرح

مقصود از تهية اين رساله آنست که مردم غرب بيش از پيش دريابند که کار «سلمان رشدي»، نوعي توطئه سياسي است و از عالم دانش و تحقيق فاصلة بسيار دارد و کتاب وي حتّي در کنار آثار برخي از خاورشناسان مغرض که در عصر ما به تلاش‌هاي ظاهراً علمي برخاسته‌اند، قرار نمي‌گيرد

نظر شما برای ما مهم است