شرح

كتاب ده يار بهشتى مختصرى از سيرت عشره مبشره است كه به بيان فضايل و سيرت آن بزرگواران می پردازد

نظر شما برای ما مهم است