دین در چالش سنت و مدرنیسم

شرح

رساله‌اي كه ترجمه آن تقديم خوانندگان مي‌شود مقاله‌اي است نوشتة «استاد محمد رشدي عبيد» که تحقيقي پيرامون وحي و اجتهاد در اسلام می باشد كه به فراخور گنجايش و توان يك مقاله به رد شبهات و پاسخ به شكوك پرداخته است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه