نقش دین درجامعه

شرح

اما نقش دین درزندگی انسان ها را میتوان گفت که : نقش پولیس و قاضی نهایت صادق و معنوی را دارد، که هرلحظه انسان متدین و مخلص را از رزایل و بدبختــی ها و انحرافات جلوگیری میکند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه