زیارت مسنون

شرح

عده‌اي از مسلمانان به تقليد از يهوديان و مسيحيان هنگام رفتن به زيارت و يا قبرستان انجام مي‌دهند كه نه رسول خداص فرموده و نه از صحابه كرام ثابت گرديده است بعضي از مسلمانان دانسته و يا ندانسته روش يهوديان و مسيحيان را بر روش رسول خدا ترجيح مي‌دهند؛ ما در اين جستار (رساله) سعي كرديم در خصوص طريقه و روش زيارت، آنچه كه از قرآن و سنت رسول خدا و از سيره صحيحه‌ي او كه در كتب حديث نگاشته شده است؛ استخراج و بدون هيچ غرض ورزي و بدور از هوي و هوس تدوين نماييم تا عموم برادران و خواهران مسلمان كه قصد زيارت را دارند بدان صورت انجام دهند، تا خداوند متعال وعده خود را به آنان راست گرداند و اگر از روش و سنت پيامبر دوري كنند، وعده خداوند محقق نمي‌شود و به وعيد خداوند گرفتار مي‌شوند و ما از زمرة «هُمُ الْخاسِرُونْ» خواهيم بود...

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه