سرگذشت عالم ربانی شیخ علی اصغر بنابی

شرح

علی اصغر محیی الدین فرزند ملا محمد علی بن ملا عبدالمحمد بن ملا تقی بنابی، واعظ، مفسر و قرآن شناس، مصلح برجستة آذربایجانی بنا به استناد سرگذشت نامة خودش به سال1324 ﮪ.ق در بناب به دنیا آمد در این کتاب از قلم خود ایشان با سرگذشت وی آشنا می شوید

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است