شرح

این نبشته شامل دو قسمت می‌باشد: قسمت اول آن ایمیلی است از جانب مسیحیان افغان مقیم امریکا و قسمت دوم، پاسخ آن نامه با برهان و دلیل

نظر شما برای ما مهم است