شرح

در زير از لابه‌لاي نصوص قرآن و سنت، چيزهايي را استنتاج و استنباط مي‌نمايم که جايگاه قبله را در عقيده و عقل و وجدان هر زن و مرد مسلماني روشن مي سازد. همچنين موضع‌گيري مؤمنان و يهوديان و منافقان و مشرکان را در قبال تغيير قبله روشن مي سازد. سپس از لابه‌لاي نصوص قرآن و سنت، بدون هيچ تکلفي، ويژگيهاي امت بي‌جان و بي‌حرکت و امت پيشوا، و وسايل عملي جهت تغيير امت از بي‌حرکتي به سوي پيشوايي را بيان خواهم کرد

نظر شما برای ما مهم است