شرح

جزوه (گوشت علما مسموم است.) كه توسط شيخ علامه, ناصر بن سليمان العمر جمع آورى شده, كتابچه نفيس ومفيديست كه مؤلف با ايراد دلائل مورد نياز شرعى وگفتاردانشمندان درمورد غيبت و ريختن آبروى علما هشدار مى دهد

نظر شما برای ما مهم است