شرح

این کتاب بررسی جامعی پیرامون علل و اسباب انحراف مسیحیت و نقد و نقض عقاید و نظریات اساسی آن می باشد

نظر شما برای ما مهم است