مطالعه ای در معارف اسلامی

شرح

مؤلف اين کتاب خواسته است تعلیمات مبادی اسلام را در روشنای قرآن و سنت به مسلمانان بیان نماید. اين كتاب چیز نوی را به ارمغان نیاورده است، بلکه مسائل پراگنده ای را جمع، و چیزهای متفرقی را ترتیب و تنظیم نموده است که هیچ بندهء مسلمانی از آنها در امور روزمرهء خویش بی نیاز شده نمیتواند

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه