شرح

ترجمه فارسی قرآن کریم است. این اثر در میان ترجمه‌های قدیم قرآن کریم جایگاهی بلند و ارزشی شایان دارد. چنانکه از نثری شیوا، سبکی ساده، و واژه‌گزینی مناسب برخوردار است.

نظر شما برای ما مهم است