شرح

نکات پند آمیز و یاد داشت‌های مناجات گونه نویسنده است که به فضایل و ارزش‌های بیشمار روزه ماه مبارک رمضان اختصاص دارد . دکتر عریفی در کتاب حاضر با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن کریم، ارزش و شأن عبادت خالق متعال را شرح می‌دهد و از این میان، به فضایل ماه پربرکت رمضان می‌پردازد .وی روزه‌داری صِرف را سبب رضایت الهی نمی‌داند، بلکه نتایج و پیامدهای اخلاقی و ایمانی‌ای را برمی‌شمارد که از روزه‌داران انتظار می‌رود.

نظر شما برای ما مهم است