شرح

نویسنده در تألیف این کتاب بر تلخیص «السیرة النبویة» تألیف ابن هشام: – که از قدیم‌ترین کتاب‌های سیرت است و طبع شده و در میان مردم رایج و در دل‌ها جای گرفته است – با استناد به مراجع قدیم و سایر کتب صحاح سته تکیه کرده است. اما مؤلف ضرورت ندید که خواننده را به رجوع به آن مراجع و مآخذ با قید صفحات وادارد، زیرا این کتاب برای نوجوانان تألیف شده نه برای کسانی که اهل بحث و تحقیق هستند. لذا از روایات و نظرات مختلف به دور است و به بحث‌های سنگین علمی و تعلیمات فلسفی و مثال‌های بیگانه امتزاج ننموده است، زیرا این کار باعث می‌شود که خواننده را از سیرشدن و درک جمال و زیبائی «سیره» باز دارد...این کتاب مدرسه کاملی است که دانش‌آموز در میان جو ایمان و رحمت و برکت در آن رشد می‌کند و در بین رحمت و شادی قرار می‌گیرد، وقتی از آن مدرسه خارج شود، با خود توشه‌ای برداشته که در زندگیش همراه اوست و نوری را کسب کرده که در روشنایی آن حرکت می‌کند. و اسلحه‌ای را گرفته که به وسیله آن از جان و ایمانش به دفاع می‌پردازد و چنان رسالتی را برداشته تا برای جهانیان نیز بکار آید.

نظر شما برای ما مهم است