www.ijtehadat.com اجتهادات

شرح

در زمینه نشر آثار و زندگی نامه مستبصرین و مهتدین که از مذهب شیعه به اهل سنت گرویده اند فعالیت دارد.

شرح مفصل

نظر شما برای ما مهم است